Rho.png
 
 

rho Class

#105 Alice "Fier" Hong

#106 Xiaoyan "Aelbertina" Tan

#107 Linda "Lenora" Yao

#108 Tina "Lumis" Chao

#109 Kelly "Elinae" Zhou

#110 Charlene "Meriaena" You